Szukaj
Close this search box.

Regulamin konkursu: “Świętuj z nami 8 urodziny Black Tree !”

REGULAMIN KONKURSU: „Świętuj z nami 8 urodziny BlackTree!”

§1. Organizator

 1. Organizatorem konkursu Black Tree Jarosław Dziedzic „Świętuj z nami 8 urodziny BlackTree!” jest Black Tree Jarosław Dziedzic , ul. Plantowa 27/25, 91-104 Łódź, NIP: 7262558356, REGON: 100895979 (dalej „Organizator”).
 2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator Black Tree Jarosław Dziedzic, ul. Plantowa 27/25, 91-104 Łódź, NIP: 7262558356, REGON: 100895979
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§2. Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 03.04.2024 i trwa do dnia 15.04.2024
 2. Uczestnicy są nagradzani za komentarze (odpowiedź na pytanie) opublikowane w tym okresie na profilu black_tree_workshop w serwisie instagram. Publiczne ogłoszenie wyników odbywa najpóźniej do dnia 19.04.2024
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział – w tym Zwycięzców, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. W skład Komisji wejdą 3 osoby wytypowane przez Organizatora.

§3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:
  • 1.1 Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • 1.2.  jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  • 1.3.  nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem
  • 1.4.  zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 
  • 1.5.  wykonała Zadania Konkursowego.
 2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1-1.5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
 3. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.
 4. Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście – niedozwolonym jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu serwisu Instagram muszą być zgodne z rzeczywistością.

§4. Zasady Konkursu i przebieg

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/black_tree_workshop/ Zadanie Konkursowe polega na skomentowaniu postu użytkownika black_tree_workshop w serwisie Instagram z odpowiedzią na pytanie: „Jaką sentencję, która Cię inspiruje najbardziej, chciałbyś/chciałabyś wygrawerować na naszych produktach?”
 2. Udział w Konkursie biorą wpisy/komentarze związane z tematyką Konkursu, nie zawierają treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych osób oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa autorskie.
 3. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator wybierze 1 najciekawszy komentarz i nagrodzi autora zestawem nagród: skórzany brelok do kluczy PREMIUM kolor koniakowy z jego autorskim grawerem, skórzany piórnik zamykany na knopiki kolor koniakowy z jego autorskim grawerem oraz skórzana zakładka do książki w kolorze koniakowym z jego autorskim grawerem.
 4. Administratorzy profilu black_tree_workshop mają obowiązek usuwać komentarze/wpisy naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Instagram do maksymalnie 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

§5. Nagroda w Konkursie

 1. Najlepsze zgłoszenia zostaną wybrane spośród komentarzy do dnia 19 kwietnia 2024 przez komisję w składzie: – Jarosław Dziedzic – Julia Burtka
 2. Nagrodą w Konkursie „Świętuj z nami 8 urodziny BlackTree!” organizowanym przez Black Tree Jarosław Dziedzic, są: skórzany brelok do kluczy PREMIUM kolor koniakowy z jego autorskim grawerem, skórzany piórnik zamykany na knopiki kolor koniakowy z jego autorskim grawerem oraz skórzana zakładka do książki w kolorze koniakowym z jego autorskim grawerem.
 3. Zwycięzca zostanie poinformowani o wygranej poprzez prywatną wiadomość na portalu Instagram wysłaną z oficjalnego konta black_tree_workshop. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 26.04.2024 prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy, adres e-mail oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość).
 4. W przypadku podania nieprawidłowych danych lub niewypełnienie obowiązków z §5., pkt. 5 w ciągu 7 dni roboczych, Laureat traci prawo do Nagrody.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru komentarzy.
 6. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie
 7. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród wymienionych powyżej.
 9. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Komisja zastrzega sobie prawo do niewyłaniania zwycięzców.
 10. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany z tytułu nagrody może podlegać opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody. W razie konieczności poboru należnego podatku zobowiązanym będzie płatnik, którym jest Organizator. Organizator ma prawo wstrzymać się z wysyłką nagrody do czasu uiszczenia wymaganej kwoty podatku przez zwycięzcę.
 11.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika konkursu. W takim przypadku nagroda przepada.

§ 6. Dane osobowe uczestników Konkursu

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Black Tree Jarosław Dziedzic , ul. Plantowa 27/25, 91-104 Łódź, NIP: 7262558356, REGON: 100895979.Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu (uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów.Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

§ 7. Postanowienia końcowe

1.Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem https://black-tree.eu/jak-stosowac-uchwyty-skorzane/świętuj-z-nami-8-urodziny-BlackTree!/

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 kwietnia 2024 r.

3.Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na serwisie Instagram i stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

4. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: pracownia@black-tree.eu . Organizator ma obowiązek odnieść się do nich do 5 (pięciu) dni roboczych.

[KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH]

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników informujemy, iż – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników oraz o przysługujących uczestnikom prawach z tym związanych.
 2. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku uczestnictwem w wyżej wskazanym konkursie jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie – bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest to możliwe.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 5. Dane osobowe uczestnika zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w określonych celach i w niezbędnym zakresie.
 6. Dane osobowe uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody;
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia; a. prawo dostępu do danych osobowych; b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych; d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przysługuje uczestnikom prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 9. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 10. 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji (archiwizacji), ustalanym odrębnymi przepisami.
 11. Gdy uczestnik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.